การบริหาร

-ผู้บริหารสถาบัน

+สภาสถาบันรัชต์ภาคย์

นายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 • รศ.ดร.โกวิทย์  โปษยานนท์

อุปนายกสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 • ศ.ดร.นราศรี  ไววนิชกุล

กรรมการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 • ศ.ดร.สุรินทร์  เศรษฐมานิต
 • ศ.ดร.วริทธิ์  อึ๊งภากรณ์
 • รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี
 • รศ.ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์
 • ผศ.ชัยชาญ  ถาวรเวช
 • อาจารย์วิชิต  สุวรรณรัตน์
 • ดร.ราชวิกรม อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์
 • อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์
 • นายสุรงค์   บูลกุล

เลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 • รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการสภาสถาบันรัชต์ภาคย์

 • ว่าที่ รต.ทวีศักดิ์  แสงเงิน

                                               

+กรรมการสภาวิชาการประจำสถาบันรัชต์ภาคย์

ประธานกรรมการ

 • รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณี

กรรมการ

 • รศ.ดร.กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์
 • รศ.ดร.สุเชษฐ์  สมิตินันทน์
 • รศ.ดร.เสาวนีย์  เลวัลย์
 • รศ.สิโรตม์  ภาคสุวรรณ
 • ผศ.ปราโมชน์  รอดจำรัส

กรรมการและเลขานุการ

 • รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 • ว่าที่ รต.ทวีศักดิ์  แสงเงิน

ผู้แทนสถาบันที่เข้าร่วมประชุม

 • คณบดี
 • ผู้อำนวยการสำนัก
 • หัวหน้าสาขาวิชา
 • หัวหน้าฝ่าย

+อธิการบดี

 •  ดร.ราชวิกรม  อาทิตย  เจริญรัชต์ภาคย์

+รองอธิการบดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

 • รศ.ดร.สุวัฒน์  วัฒนวงศ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 • อาจารย์วราภรณ์  เจริญรัชต์ภาคย์

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ดร.ประวิทย์    ทองศรีนุ่น

 

+คณบดี

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ

 • ดร.พิชัย  ทรัพย์เกิด

คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์

 • อาจารย์จักรวาล สุขไมตรี

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 • อาจารย์ฐิติมา  พรหมทอง

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

 • อาจารย์สุนทร  วงศ์เสน

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • อาจารย์อัฐชลี  เกตุจันทร์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 • รศ.วิเชษฐ  เทพเฉลิม

-สำนักงาน

+สำนักวิชาการ

 • ฝ่ายวิชาการ
 • ฝ่ายทะเบียนและวัดผล
 • ฝ่ายจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
 • ฝ่ายห้องสมุด
 • ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

+สำนักอธิการบดี

 • ฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • ฝ่ายบุคคล
 • ฝ่ายอาคารและสถานที่
 • ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
 • ฝ่ายประกันคุณภาพ
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน

+สำนักบริหารกิจการนักศึกษา

 • ฝ่ายบริการนักศึกษา
 • ฝ่ายพยาบาลและหอพัก
 • ฝ่ายกองทุน
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์และแนะแนว
 • ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 • ฝ่ายกีฬา
Last modified: Thursday, 1 June 2017, 1:23 PM