ประกันคุณภาพการศึกษา

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2555
  • รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555
  • รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
  • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556
  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556
Last modified: Thursday, 1 June 2017, 1:40 PM