ประกันคุณภาพการศึกษา

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
  • ภาพกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2555
  • รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555
  • รายงานประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556
  • ปฏิทินประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2556
  • คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2556
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2017, 1:40PM