ติดต่อเรา

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์  02-319-8201-3 ต่อ 114 -115
ติดต่อฝ่ายทะเบียน 02-319-8201-3 ต่อ 113
ติดต่อเลขาหลักสูตรออนไลน์ หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต   อ.ปริญญา  02-319-8201-3 ต่อ 125
ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต อ.ภูมิมินทร์  02-319-8201-3 ต่อ 114 -115  หรือ อ.ณฐมน 02-139-8201-3 ต่อ 213