ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

-ปรัชญา

ความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึก

 -วิสัยทัศน์

สถาบันรัชต์ภาคย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่ทันสมัย พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามด้านคุณธรรม จริยธรรม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

 -พันธกิจ

สถาบันรัชต์ภาคย์ยึดมั่นในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายให้มีจิตสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม

-วัตถุประสงค์

  1. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพที่มีรากฐานจากจิตสำนึกที่ดีงาม มีสมรรถนะการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
  2. เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรที่มีจิตสำนึกในการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีและการจัดการที่ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของประเทศ
  3. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
  4. เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้สู่ชุมชนและสังคมอย่างทั่วถึง
  5. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่และมีคุณค่า
  6. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางจิตและสมรรถนะทางกายและนำไปใช้ให้เกิดสันติสุขแก่นักศึกษาและสังคมโดยรวม

 

-ค่านิยมหลักขององค์กร : RAJAPARK

R : Respect                           มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เคารพนับถือซึ่งกันและกัน

A : Accountability                  มีความโปร่งใส รับผิดชอบ สามารถตรวจสอบได้

J : Judiciousness                  คิดอย่างทบทวน รอบคอบ

A : Achievement motive        มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มุ่งสำเร็จ

P : Participation                    ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

A : Awareness                       มีความตระหนัก ตื่นตัว

R : Re-Innovation                  ใช้นวัตกรรมอย่างใคร่ครวญ ไตร่ตรอง เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

K : Knowledge management  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 -บัณฑิตที่พึงประสงค์ : SMART

S : Self actualization              มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต

M : Morality                            มีคุณธรรม จริยธรรม

A : Amicability                        มีความเป็นกัลยาณมิตร

R : Responsibility                   มีความรับผิดชอบ

T : Talent                               มีสติปัญญา ความสามารถ

Last modified: Thursday, 1 June 2017, 1:06 PM