วิชาการ

-แผนแม่บททางวิชาการสถาบันรัชต์ภาคย์

-ข่าว/ประชาสัมพันธ์

-หลักสูตรและการสอน

+รายชื่อคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล

  1. รองศาสตราจารย์ ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ           ประธานคณะกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม  นะมิ             รองประธานคณะกรรมการ
  3. หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด                           กรรมการ
  4. หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน กรรมการ
  5. หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี                            กรรมการ
  6. อาจารย์ปริญญา  สารททอง                          กรรมการและเลขานุการ
  7. อาจารย์สาโรจน์  บุญเสริมวรรณ                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

+รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ

                        -ตำราและเอกสารทางวิชาการ

+คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลิตและบริหารวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีในระบบการศึกษาทางไกล

 +ตำราประกอบการสอนหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล

แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 1 มิถุนายน 2017, 1:28PM